REKLAMÁCIE A ZÁRUKAPrípadné reklamácie vyriešime k Vašej spokojnosti individuálnou dohodou s Vami a v súlade s platným právnym poriadkom. Kupujúci je povinný tovar po jeho prevzatí prezrieť tak, aby zistil prípadné vady a poškodenia. Prípadné vady je kupujúci povinný ihneď nahlásiť našej firme. Za vady spôsobené prepravcom neručíme.


Na všetok tovar sa vzťahuje zákonná lehota 24 mesiacov, pokiaľ nie je uvedené inak. Záruka sa vzťahuje iba na výrobné vady.


Záruka sa nevzťahuje na: vady zapríčinené bežným používaním, nesprávnym používaním výrobku, neodbornou montážou, nesprávnym skladovaním.Postup v prípade reklamácie tovaru zakúpeného v internetovom obchode

Stiahnite, vytlačte a vyplňte si tento reklamačný formulár: (Odberateľ meno, kontakt, VS - číslo faktúry, dôvod reklamácie - popis) alebo

 • Informujte nás o reklamácii telefonicky, emailom, alebo písomne

 • Doklad o nadobudnutí tovaru v našom obchode

 • Do zásielky uveďte dôvod reklamácie a vašu adresu

 • Tovar vrátane kompletného príslušenstva a uvedených dokumentov zašlite priamo na našu adresu:

Reklamné Predmety, s.r.o., Kysucká cesta 3, 010 01 Žilina

 • Neposielajte tovar na dobierku. Takto zaslaný tovar nepreberáme.

 • Odporúčame Vám tovar poistiť.

Náklady na dopravu reklamovaného tovaru znáša kupujúci, ak sa s predávajúcim nedohodne inak. Po vyriešení reklamácie znáša náklady na dopravu reklamovaného tovaru smerom k zákazníkovi predávajúci.

Súčasťou každej zásielky je daňový doklad – faktúra, ktorý zároveň slúži aj ako záručný list. Záručná lehota začína plynúť dňom prevzatia tovaru.Vašu reklamáciu vybavíme čo najrýchlejšie, najneskôr do 30 dní od jej vzniku, teda prevzatia tovaru našou firmou. V prípade dlhších reklamácií, Vás budeme čo najskôr informovať o stave reklamácie.Reklamačný poriadok

Úvodné ustanovenia

 1. Tento reklamačný poriadok upravuje postupy pri prijímaní a vybavovaní reklamácií a upravuje práva a povinnosti predávajúceho – Reklamné Predmety, s.r.o.  – a kupujúcich v oblasti reklamácií tovaru a služieb poskytovaných predávajúcim.

 2. Tento reklamačný poriadok vychádza z platných ustanovení Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka a Zákona o ochrane spotrebiteľa.

 3. Kupujúci potvrdzuje odoslaním objednávky, že sa oboznámil s VOP http://www.lajka.sk/vop a s reklamačným poriadkom predávajúceho a bez výhrad s ním súhlasí.

Prijímanie reklamácie

 1. Predávajúci prijíma reklamáciu vo všetkých svojich prevádzkach, prostredníctvom zamestnancov

 2. Výnimku z tohto ustanovenia tvoria reklamácie v prípade doručenia tovaru zásielkou, kedy vzhľadom na poskytovanú službu prijíma predávajúci reklamáciu na adrese uvedenej na sprievodnom doklade k zásielke.

 3. Reklamáciu môže uplatniť kupujúci ústne, písomne, telefonicky alebo prostredníctvom elektronickej pošty.

 4. V prípade, ak nemôže predávajúci vybaviť reklamáciu ihneď, vydá kupujúcemu písomné potvrdenie o prevzatí reklamácie, ktoré obsahuje identifikáciu predávajúceho a kupujúceho, názov a množstvo reklamovaného tovaru, opis vady, navrhovaný spôsob riešenia reklamácie kupujúcim a približný termín jej vybavenia.

 5. Kupujúci je povinný oznámiť predávajúcemu vadu na tovare a uplatniť nárok na jej odstránenie ihneď po jej zistení.

 6. Ak ide o doručovanie zásielkou - kupujúci je povinný uplatniť reklamáciu a spísať protokol o poškodení preberanej zásielky (roztrhaná zásielka, poškodený obal, iné známky nešetrného zaobchádzania pri doručovaní) v čase jej prevzatia u sprostredkovateľa (napríklad Slovenskej pošty, a. s.) alebo odmietnuť prevzatie takto poškodenej zásielky. Ak tak nevykoná v čase jej prevzatia, stráca nárok na uplatnenie reklamácie u predávajúceho z vyššie uvedeného dôvodu.

Kupujúci je povinný tovar v zásielke prezrieť bez zbytočného odkladu ihneď po jej prevzatí, dôkladne ho prehliadnuť, s cieľom zistiť jeho poškodenie alebo nekompletnosť a súlad medzi obsahom zásielky a sprievodným dokladom (faktúrou). Vadu z tohto titulu je povinný kupujúci oznámiť predávajúcemu do 48 hodín od prevzatia zásielky. Prevzatím zásielky sa rozumie jej odovzdanie sprostredkovateľom kupujúcemu.

Kupujúci je povinný v prípade reklamácie tovaru zaslaného zásielkou oznámiť zistené vady predávajúcemu písomne spolu s uvedením nároku, ktorý si v dôsledku vady uplatňuje. Reklamovaný tovar zašle predávajúcemu súčasne s písomným oznámením (alebo reklamačným protokolom dostupným na internetových stránkach predávajúceho) na adresu uvedenú na sprievodnom doklade (faktúre) alebo si uplatní reklamáciu osobne, na adrese predávajúceho uvedenú na sprievodnom doklade (faktúre).

K formuláru musí byť priložený doklad o kúpe tovaru a reklamovaný tovar. Ak k dokladu o zaplatení a formuláru nie je priložený reklamovaný tovar, predávajúci si vyhradzuje právo nepokračovať vo vybavovaní predmetnej záležitosti.

Predávajúci si vyhradzuje právo neprebrať tovar zaslaný kupujúcim na dobierku.

Uplatnenie reklamácie

 1. Ak kupujúci zistí, že tovar je poškodený, vadný, nefunkčný alebo nepoužiteľný uplatní reklamáciu, najneskôr však do troch pracovných dní. Predávajúci na vybavenie reklamácie má lehotu 30 dní.

 2. Ak predávajúci reklamovaný tovar v záručnej dobe neopraví do 30 dní, tovar sa považuje za neopraviteľný a kupujúci má právo na výmenu tovaru alebo vrátenie peňazí.

 3. V prípade oprávnenosti reklamácie a splnenia reklamačných podmienok predávajúci tovar vymení za nový alebo opraví vady tovaru. Ak tak predávajúci nemôže vykonať z dôvodu nedostupnosti tovaru, vráti peniaze.

 4. Ak dôjde k výmene tovaru , začne plynúť záručná doba znova od dátumu prevzatia tovaru.

 5. Práva zo zodpovednosti za vady tovaru zaniknú, ak sa neuplatnia v záručnej dobe. Záručná doba je stanovená na 24 mesiacov a začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim.

 6. Pri uplatňovaní reklamácie tovaru musia byť splnené nasledujúce podmienky zo strany kupujúceho:

 • kupujúci predloží originálny doklad o zaplatení (faktúru alebo iný doklad);

 • tovar nie je fyzicky poškodený alebo poškodený živelnou udalosťou alebo nenesie viditeľné znaky používania;

 • tovar obsahuje všetky súčasti tak, ako bol kupujúcemu zo strany predávajúceho predaný.

Záverečné ustanovenia

 1. Predávajúci si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť alebo doplniť reklamačný poriadok. Zmeny alebo doplnky tohto reklamačného poriadku vstupujú do platnosti dňom ich zverejnenia na portáli.

 2. Za neoprávnenú sa považuje reklamácia, ktorou zákazník reklamuje vady tovaru, ktoré nevyplývajú zo zmluvného vzťahu medzi predávajúcim a kupujúcim, sú v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo dobrými mravmi, skutočnosti, ktoré zákazník vo svojej reklamácii uvádza sa nezakladajú na pravde alebo ak je takáto reklamácia podaná po uplynutí záručnej doby.

 3. Reklamačný poriadok vstupuje do platnosti dňom 1. 1. 2016 a platí do odvolania.
Používame cookies a prispôsobujeme vám ponuky na mieru

Kliknutím na tlačidlo „Súhlasím a prajem si pokračovať“ alebo akýkoľvek odkaz mimo túto lištu súhlasíte aj s využívaním cookies a odovzdaním údajov o správaní na webe pre zobrazenie cielenej reklamy na sociálnych sieťach a v reklamných sieťach na ďalších weboch. Personalizáciu a cielenú reklamu si môžete kedykoľvek vypnúť v nastavení súkromia. Viac informácií.
Spravovať povolenia
Používame cookies a prispôsobujeme vám ponuky na mieru

Môžete si nastaviť, pre ktoré účely nám dávate súhlas s použitím cookies na našej stránke.

Reklamné súbory cookie môžeme používať na našich webových stránkach na zobrazenie obsahu a reklám, ktoré sú prispôsobené vašim záujmom. Tieto cookies môžu zhromažďovať informácie o vašich zvyklostiach pri prehliadaní našich webových stránok. Môžu byť využité aj na rozpoznanie vašej opätovnej návštevy niektorej z webových stránok, ktoré sú súčasťou našej siete. Týmto spôsobom môžeme poskytovať na našich webových stránkach obsah a reklamy, ktoré sú pre vás relevantnejšie a efektívnejšie cieliť priamu marketingovú komunikáciu, ale aj obmedziť počtu zobrazení reklamy a merať efektívnosť reklamných kampaní.

Zrušiť