Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

pre predaj tovaru a služieb reklamnej spoločnosti

LAJKA ADV, s.r.o.


 

Definícia pojmov

Pokiaľ nie je z kontextu zrejmé niečo iné majú v týchto Všeobecných obchodných podmienkach a ich prílohách nasledovné výrazy tento význam:

Dodávateľ - znamená spoločnosť

LAJKA ADV, s.r.o.
so sídlom
Sokolská 287/31, 01324 Strečno
, IČO:
36665037

Odberateľ - znamená fyzickú alebo právnickú osobu, ktorá vstúpila do obchodného vzťahu so spoločnosťou

LAJKA ADV, s.r.o.
a to predovšetkým vystavením objednávky v ústnej alebo písomnej forme, podpisom kúpnej zmluvy, zmluvy o dielo alebo inej formy písomnej zmluvy

Produkt - znamená všetok tovar, ktorý dodávateľ predáva vrátane:

 1. potlače - označovania produktu všetkými možnými spôsobmi podľa priania zákazníka rôznymi metódami a technológiami ako UV tlač, sieťotlač, vyšívanie, nažehľovanie fólií, gravírovanie, tampoprint, výpal na sklo atď.

 2. služieb - všetkých grafických, výrobných, baliacich a servisných prác a poskytovanie dopravy dodávateľom alebo iným dopravcom alebo iba samotné služby (grafické návrhy, potlač, vyšívanie, atď.)

ObZ - znamená zákon č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník ) v platnom znení

VOP - znamená Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti

LAJKA ADV, s.r.o.

Eshop - je špecializovaná web stránka (www.lajka.sk/eshop, www.reklamnepredmety.sk), ktorá ponúka rozšírené funkcie a možnosť nákupu, či predaja tovarov a služieb prostredníctvom internetu, ktorej prevádzkovateľ je

LAJKA ADV, s.r.o.
 

Doručenie písomnosti - znamená, že písomnosť sa považuje za doručenú dňom nasledujúcim po jej odoslaní poštou alebo mailom.

Cena - je výsledná cena, ktorú je odberateľ povinný uhradiť dodávateľovi za objednaný a dodaný produkt. Cena pozostáva z ceny základného produktu uvedeného v platnej cenovej ponuke, katalógu alebo v čase objednávania produktov cez e-shop. Ceny za služby, či potlač, ak sú neoddeliteľnou súčasťou vyhotovenia a dodania produktu.

Základný produkt – produkt bez potlače, či iných doplnkových úprav.


 1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

  1. Pokiaľ neboli dohodnuté podmienky iné, upravujú tieto všeobecné dodacie podmienky vydané v súlade s ustanovením obchodného zákonníka (ďalej len PODMIENKY) zmluvné vzťahy vznikajúce medzi spoločnosťou

   LAJKA ADV, s.r.o.
   ,
   Sokolská 287/31, 01324 Strečno
   , IČO:
   36665037
   ako dodávateľom a odberateľom uvedeným a podpísaným na tlačive predávajúceho „kúpna zmluva" (ďalej len zmluva), pričom tieto PODMIENKY neplatia pre PARTNEROV, s ktorými je spísaná platná celoročná rámcová zmluva.

  2. PODMIENKY sú nedeliteľnou súčasťou zmluvy a objednávateľ potvrdzuje svoj bezvýhradný súhlas nasledovne:

   1. Podpísaním zmluvy odberateľ potvrdzuje bez výhrad svoj súhlas s týmito podmienkami.

   2. V prípade realizácie objednávok prostredníctvom e-shopu odberateľ potvrdzuje bez výhrad svoj súhlas potvrdeným a odoslaním príslušnej ikony, ktorá je súčasťou objednávacieho postupu

 2. PREDMET PLNENIA

  1. Predmetom plnenia je dodávka reklamných predmetov bez potlače, alebo s potlačou (ďalej len „produkt"), záväzne objednaných odberateľom v kúpnej zmluve vrátanie všetkých jej príloh.

 3. KÚPNA CENA TOVARU

  1. Cena uvedená pri každom produkte v platných cenových ponukách,  katalógoch (ďalej len katalóg) nezahŕňa DPH a pokiaľ nie je písomne dohodnutá iná cena, alebo pokiaľ nie je v priebehu roka upravená zvlášť vydaným cenníkom, predstavuje platnú kúpnu cenu tovaru pre spísanie kúpnej zmluvy v daný deň.

  2. Cena produktu uvedená v cenových ponukách, katalógoch a v e-shope je cena základného produktu a foto-ilustrácie s potlačou, či s inou doplnkovou úpravou, slúžia len na ilustráciu možných prevedení a variantov daného produktu.

  3. Cena produktu nezahŕňa náklady na dopravu tovaru ku kupujúcemu, poistenie, ak je nutné s ohľadom na druh zasielaného tovaru.

  4. Cena produktu nezahŕňa náklady za služby a potlač.

  5. Cena produktu nezahŕňa nutné náklady na balenie tovaru, ktoré budú dojednané vopred a účtované na faktúre zvlášť.

  6. Cena produktu napájaného batériami nezahŕňa cenu batérií (pokiaľ v katalógu nie je uvedené inak) a je nutné ich objednať zvlášť.

  7. Predávajúci poskytuje, v rámci jednotlivých objednávok - kúpnych zmlúv zľavy, ktoré udeľuje individuálne na základe veľkosti objednávky, bonity zákaznika, frekvencie objednávok a pod.
   Dodávateľ si vyhradzuje právo na zmeny cien a obsahu cenníka.
   Dodávateľ má výhradné právo dohodnúť si s odberateľom osobitné cenové a platobné podmienky pri konkrétnej objednávke bez ohľadu na úpravu vzájomných vzťahov vo VOP a iných zmluvách s ohľadom na množstvo predávaného tovaru,

 4. KÚPNA CENA SLUŽIEB (POTLAČE)

  1. Cena potlače sa pripočítava k cene uvedenej v katalógu.

  2. Cena prípravy tlače a umiestnenie

  3. Cena grafických podkladov pre prípravu tlače :

   1. pokiaľ odberateľ žiada potlač objednaných predmetov, zaväzuje sa dodať grafické podklady  pri ktorých má vysporiadané všetky autorské práva a vlastnícke práva na použite

   2. pod grafickými podkladom, za ktoré nebude účtovaná grafická príprava, sa rozumie vektorovo spracovaný motív vo formáte cdr (CorelDraw), ai (Adobe Illustrator), eps (Encapsulated Postscript) s rozkrivkovaným použitým písmom a presnou špecifikáciou farieb vo farebnej palete PANTONE Solit Coated, resp. CMYKu bez nutnosti ďalších úprav

   3. grafické podklady dodané v inom formáte alebo akýmkoľvek iným spôsobom sú považované len za predlohu na spracovanie grafiky, kde bude grafická príprava účtovaná.


 1. DODACIA LEHOTA

  1. Dodacie lehoty tovaru sú uvádzané na stránke jednotlivých produktov podľa aktuálneho stavu skladových zásob

  2. Dodacie lehoty tovaru s potlačou alebo pri výrobe na zákazku sú uvádzané na cenovej ponuke

  3. Pri zákazke s tlačou začína dodacia lehota plynúť dňom prevzatia úplných podkladov pre tlač.

  4. Pri požiadavke na odsúhlasenie predlohy pre tlač začína dodacia lehota plynúť dňom odsúhlasenia predlohy. Dodávateľ je povinný dodať odberateľovi predlohu na schválenie najneskôr do piatich pracovných dní odo dňa spísania zmluvy a obdržania kompletných podkladov pre tlač.

  5. Pri dohodnutej zálohovej platbe začína dodacia lehota plynúť dňom pripísania úhrady zálohovej čiastky v dohodnutej výške na účet predávajúceho.

  6. Odberateľ môže s predávajúcim dohodnúť expresnú dodaciu lehotu. V tomto prípade potom odberateľ uhradí expresnú prirážku vo výške vzniknutých nákladov.

  7. Vzhľadom na charakter produktov si dodávateľ vyhradzuje právo na zmenu lehoty dodávky produktu, prípadne zrušenia dodávky produktov z dôvodu vypredania zásob, pričom odberateľovi nevzniká nárok na zrušenie ostatných záväzne objednaných produktov.

  8. Odberateľ berie záväzné na vedomie, že pri plnení záväzkov dodávateľa nie sú uvádzané termíny dodávok záväzné. Bez ohľadu na vyššie uvedené, dodávateľ vyvinie maximálne úsilie pre dodržanie uvádzaných termínov.

 2. DODACIE PODMIENKY

  1. Kupujúci po dohode vyznačí zreteľne niektorú z variant spôsobu dodania tovaru:

   1. osobné prevzatie na jednej z prevádzok

   2. kuriérska spoločnosť s dobierkou

   3. kuriérska spoločnosť bez dobierky

   4. vlastnou dopravou odberateľa

  2. Miestom a časom plnenia predmetu zmluvy je u variant:

   1. sídlo prevádzky

   2. miesto a čas odovzdania tovaru prvému nezávislému autodopravcovi, alebo pošte v sídle predávajúceho

   3. miesto odovzdania tovaru odberateľovi, alebo ním splnomocnenej tretej osobe

  3. Pri osobnom prevzatí produktu z prevádzky dodávateľa, odberateľ svojim podpisom na dodacom liste alebo faktúre dodávateľa potvrdí správnosť a kompletnosť dodávky.

  4. Odberateľ sa zaväzuje odobrať objednaný produkt alebo jeho časť najneskôr do 5 dní od písomnej, telefonickej, mailovej alebo inej textovej výzvy dodávateľa.

  5. Pri neakceptovaní tejto výzvy má dodávateľ právo predať objednaný produkt inému subjektu, alebo zabezpečiť jeho ďalšie uskladnenie na náklady odberteľa.

  6. Aktuálnu cenu prepravy zverejňujeme tu


 1. OBJEDNÁVKY

  1. Objednávky sú u dodávateľa automaticky zaraďované do systému a vybavované v poradí v akom prichádzajú.

  2. Každá potvrdená objednávka je záväzná.

  3. Objednávky zaslané spoločnosti

   LAJKA ADV, s.r.o.
   musia byť odoslané s využitím týchto komunikačných kanálov:

   1. e-mailom na adrese obchodného oddelenia obchod@lajka.sk alebo priamo na e-mailové adresy jednotlivých obchodníkov, s ktorými prišiel do kontaktu

   2. prostredníctvom niektorého z našich z eshopov

   3. písomnou formou na korešpondenčnú adresu

  4. Každé iné doručenie objednávky (telefonicky ale sms správou) musí byť následne doručené jedným z troch spôsobov vyššie uvedených. Dátum doručenia objednávky je považovaný za dátum začatia vybavovania objednávky


 1. PLATOBNÉ PODMIENKY

  1. Kupujúci sa zaväzuje uhradiť kúpnu cenu za dodaný tovar a služby vrátane prípadného dopravného, nákladov na balenie, ako aj event. prirážok a DPH.

  2. Po vzájomnej dohode sa v kúpnej zmluve vyznačí jedna z týchto variant spôsobu úhrad:

   1. osobne v hotovosti - pri odovzdaní tovaru

   2. osobne bezhotovostne platobnou kartou - pri odovzdaní tovaru

   3. dobierkou (kuriérska služba)

   4. elektronicky prostredníctvom platobnej karty

   5. elektronicky prostredníctvom platobnej brány

   6. 100 % záloha vrátane DPH predom

   7. x % záloha + na faktúru

   8. x % záloha + v hotovosti pri prevzatí

   9. faktúrou - po dodaní tovaru so 7-dňovou splatnosťou


 1. Ak nebude záloha kupujúcim v dohodnutom termíne uhradená, môže predávajúci jednostranne zrušiť zľavu za platbu vopred, ktorú si odberateľ uplatnil z ceny faktúry.

 2. Pri variante 3 vzniká predávajúcemu právo na fakturáciu dňom prevzatia tovaru kupujúcemu, alebo prvému verejnému dopravcovi.

 3. Splatnosť faktúry je do 7 dní odo dňa dodania tovaru odberateľovi, pričom faktúra sa považuje za uhradenú dňom pripísania fakturovanej ceny na účet dodávateľa.

 4. Dodávateľ je oprávnený fakturovať aj čiastočné plnenie predmetu zmluvy a odberateľ je povinný takúto faktúru v dobe splatnosti uhradiť.

 5. Odberateľ nadobúda vlastnícke právo na zakúpený produkt až dňom zaplatenia, či pripísania na účet dodávateľa kúpnej ceny v plnej výške.

 6. Zadržanie platby, alebo krátenie platby z dôvodov protipohľadávky nie je prípustné, pokiaľ písomne nebolo dohodnuté inak.  

 1. ZMLUVNÉ POKUTY

  1. Pri nedodržaní 7-dňovej splatnosti faktúry je dodávateľ (veriteľ) oprávnený požadovať odberateľa (dlžníka) okrem zaplatenia fakturovanej ceny aj zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,3% z dlžnej čiastky za každý deň meškania s úhradou faktúry. Po presiahnutí 30 dní po splatnosti faktúry sa zmluvná pokuta účtuje vo výške 10% z dlžnej čiastky za každý ďalší deň.


 1. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

  1. Odberateľ má právo stornovať záväznú objednávku iba v prípade výrazného omeškania dodávky oproti predpokladanému termínu dodania a to iba v rozsahu meškajúcej dodávky. V každom inom prípade stornovania objednávky je dodávateľ oprávnený požadovať od odberateľa zmluvnú pokutu vo výške do 100% kúpnej ceny za produkt, ktorý bol predmetom záväznej objednávky a odberateľ sa zaväzuje zaplatiť zmluvnú pokutu do 14 dní od doručenia výzvy na úhradu.

  2. Dodávateľ môže od zmluvy odstúpiť, ak odberateľ mešká s úhradou zálohy o viac ako 10 dní po dohodnutom termíne, ďalej v prípade hrubého porušenia zmluvy, alebo v prípadoch stanovených obchodným zákonníkom.

  3. Prehlásenie o odstúpení musí byť písomné a musí v ňom byť uvedený dôvod odstúpenia. Doručením prehlásenia sa zmluva ruší.

  4. V prípade odstúpenia dodávateľa od zmluvy z dôvodu hrubého porušenia zmluvy odberateľom sa tento zaväzuje vrátiť dodávateľovi všetok odobratý a pritom neuhradený tovar a ďalej uhradiť v prospech predávajúceho storno poplatok vo výške 40% kúpnej ceny neuhradeného tovaru.

  5. Vzhľadom na charakter produktov si dodávateľ vyhradzuje právo na zmenu lehoty dodávky produktu, prípadne čiastočné plnenie, či zrušenia dodávky produktov z dôvodu nedostupnosti objednaných produktov na trhu, či v dôsledku vyššej moci, pričom odberateľovi nevzniká nárok na zrušenie ostatných záväzne objednaných produktov.

  6. Dodávateľ v takomto prípade bude odberateľa bezodkladne informovať o náhradnom predĺženom termíne plnenia, alebo o nemožnosti dodávky daného tovaru vôbec, pričom odberateľovi týmto nevzniká voči dodávateľovi žiadne právo na náhradu event. škody. Dodávateľ je povinný do 15 dní vrátiť odberateľovi cenu zaplatenú za produkt alebo preddavok, ak sa dodávateľ alebo spotrebiteľ nedohodnú na náhradnom plnení.

  7. Pri náhradnom plnení je dodávateľ povinný odberateľovi dodať tovar alebo poskytnúť službu v rovnakej kvalite a cene.

  8. Súhlas s týmto náhradným termínom plnenia potvrdí odberateľ dodávateľovi písomne a to v lehote vyznačenej na oznámení dodávateľa. Pokiaľ tak neurobí, považuje sa to za odstúpenie odberateľa od zmluvy a dodávateľ automaticky už bez ďalšej výzvy stornuje tieto nevydané položky produktu z objednávky.

  9. Odstúpenie od zmluvy nie je možné, ak bol produkt zhotovený podľa osobitných požiadaviek odberateľa alebo tovaru určeného osobitne pre jedného odberateľa (tovar s potlačou), alebo produktu, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť.

 

 1. VRÁTENIE TOVARU

  1. Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom (nie podnikateľom), má v súlade so Zákonom o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku, právo za súčasného splnenia zákonom vyžadovaných skutočností bez uvedenia dôvodu a bez akejkoľvek sankcie odstúpiť od kúpnej zmluvy. Všetok tovar bez potlače zakúpený v našom e-shope je možné  bez udania dôvodu vrátiť do 14 pracovných dní od prevzatia tovaru. Odstúpiť od zmluvy je nutné preukázateľným spôsobom (písomne, e-mailom). Toto právo Vám vyplýva z § 8 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji (zákon č. 102/2014 Z.z.). Neskoršie odstúpenie od zmluvy už nie je možné.

  2. Zaplatenú kúpnu cenu je možné vrátiť formou :

   1. poskytnutím poukážky v plnej hodnote tovaru a s uplatnením zľavy pri ďalšom nákupe

   2. vrátením kúpnej ceny za vrátené produkty na číslo účtu odberateľa do 15 dní od doručenia zásielky s vrátenými produktmi na prevádzku

    LAJKA ADV, s.r.o.
    ,
    Pavla Mudroňa 7, 01001 Žilina

   3. v oprávnených prípadoch je vrátenie finančných prostriedkov možné rovnakým spôsobom ako bola platba uskutočnená (t. z. aj na kartu)

  3. Do zásielky je nutné uviesť informáciu, o ktorý spôsob vrátenia kúpnej ceny máte záujem.

  4. Produkty je možné zaslať prostredníctvom Slovenskej pošty, kuriérskou službou, pričom odporúčame zásielku poistiť alebo osobne na prevádzke

   LAJKA ADV, s.r.o.
   ,
   Pavla Mudroňa 7, 01001 Žilina
   .

  5. Zásielky zaslané na dobierku dodávateľ nepreberá.

  6. Náklady na vrátenie v plnej výške znáša odberateľ.

  7. Produkt musí byť nepoškodený, nepoužívaný a v pôvodnom obale.

  8. Zásielka musí byť kompletná (vrátane príslušenstva, záručného listu, návodu atď., ak bol k nemu vydaný)

  9. Nie je možné vrátiť produkt, ktorého povaha to neumožňuje, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť (napr. grafické práce), produkt, ktorý bol objednaný a spracovaný na základe špecifických požiadaviek odberateľa a produkt s potlačou, či inou úpravou na základe objednávky.

  10. Pre odstúpenie od zmluvy zo strany kupujúcich, ktorí sú podnikateľmi sa uplatňujú podmienky upravené v Obchodnom zákonníku.


 1. ZÁRUČNÉ LEHOTY A REKLAMAČNÝ PORIADOK

  1. V súlade s Občianskym zákonníkom (Zákon č. 40/1964 Z.z. v platnom znení),

   LAJKA ADV, s.r.o.
   poskytuje 2-ročnú fyzickým osobám nepodnikateľom záruku na výrobné chyby na všetok predávaný tovar. Faktúra slúži tiež ako záručný list.

  2. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru od kuriéra.

  3. Záručná doba sa predlžuje o dobu, počas ktorej zákazník nemohol používať produkt z dôvodu záručnej opravy produktu

  4. Povinnosťou odberateľa je vykonať prehliadku produktu pri prevzatí produktu a prípadné zjavné poškodenia je odberateľ tovaru povinný bezodkladne (najneskôr nasledujúci deň po prevzatí produktov) nahlásiť dodávateľovi. Pokiaľ tak neučiní, môže uplatniť nároky z vád zistených pri tejto prehliadke, len keď preukáže, že tieto vady mal produkt už v čase jeho prevzatia (produktu). V prípade, že sa jedná o množstevnú reklamáciu, je odberateľ povinný si túto reklamáciu uplatniť okamžite, najneskôr do piatich dní od prevzatia tovaru. Neskoršie reklamácie dodávateľ nie je povinný brať do úvahy.  

  5. Pri uplatnení reklamácie je odberateľ povinný doručiť reklamovaný produkt na vlastné náklady do skladu dodávateľa čistý, mechanicky nepoškodený, nepotlačený ani inak neoznačený, v originálnom balení, kópie dodacieho listu alebo faktúry a s presným popisom závady reklamačnému pracovníkovi dodávateľa.  

  6. Vady musia byť vytknuté písomne alebo e-mailom s ich detailným spresnením reklamačnému pracovníkovi dodávateľa. Ak odberateľ nevytkne riadne a včas tieto vady, stráca nároky z týchto vád. Je vhodné priložiť fotografie.

  7. Počas záručnej doby má zákazník právo na bezodplatné odstránenie vady po predložení produktu vrátane príslušenstva a (prípadnej) dokumentácie

  8. Reklamácia pritom nemá odkladný účinok na splatnosť faktúry, ktorou je reklamovaný tovar fakturovaný.

  9. Pri neoprávnenej reklamácii je odberateľ povinný uhradiť náklady vzniknuté riešením tejto reklamácie.  

  10. V prípade, ak produkt nie je možné opraviť si dodávateľ vyhradzuje právo riešiť reklamovaný produkt náhradným plnením alebo vrátením kúpnej ceny.


 1. INÉ USTANOVENIA


 1. Okamžikom prevzatia tovaru kupujúcim, alebo jeho odovzdaním prvému verejnému dopravcovi prechádza riziko straty, zničenia, alebo poškodenia tovaru z predávajúceho na kupujúceho.

 2. Pre uplatnenie zodpovednosti za chyby sú pre zmluvné strany záväzné ustanovenia § 422 a obchodného zákonníka.

 3. Predávajúci je povinný uznané chyby odstrániť opravou, náhradným plnením, dobropisom, alebo iným dohodnutým spôsobom najneskôr do 2 mesiacov po obdržaní reklamácie. Ďalšie nároky, hlavne nároky na náhradu nepriamych a následných škôd, sú zo zodpovednosti za chyby vylúčené.

 4. Množstvové rozdiely zistené odberateľom mimo priestoru predávajúceho musia byť pre uznanie doložené svedectvom tretej nezávislej osoby.

 5. Nezaplatenie ceny za dodaný tovar v lehote 30 dní po uplynutí splatnosti sa považuje za hrubé porušenie zmluvy.

 6. Odberateľ schválením kúpnej zmluvy vystavenej na základe objednávky tovaru a služieb dáva Dodávateľovi zároveň súhlas s vyhotovením faktúry elektronicky v zmysle ust. § 75 ods. 6 Zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.

 7. Odberateľ sa zaväzuje dodať grafické podklady - najmä fotografie, loga, ilustrácie, texty a iné motívy - pri ktorých disponuje platným oprávnením používať ich a má súhlas majiteľa autorských práv alebo je ním sám. Dodávateľ nemá možnosti overovať jednotlivé podklady a nenesie zodpovednosť za prípadné zneužitie. Pri podozrení z falšovania si vyhradzujeme právo odmietnuť realizáciu zákazky.


 1. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 2. V prípade, ak sa preukážu kompetentným orgánom Slovenskej republiky niektoré ustanovenia týchto podmienok ako neplatné alebo nevynútiteľné, a to celkom alebo čiastočne, platnosť a vynútiteľnosť ostatných ustanovení a zvyšné časti príslušného ustanovania tým zostávajú nedotknuté.  

 3. Dodávateľ má vyhradené právo tieto podmienky zmeniť.  

 4. V prípadoch neupravených týmito PODMIENKAMI sa tento zmluvný vzťah bude riadiť obchodným zákonníkom a v prípade sporu bude rozhodovať miestne príslušný súd, v obvode ktorého sa nachádza sídlo predávajúceho.

 5. Upozornenie: výrobky uvedené v katalógoch sú určené výhradne na reklamné a propagačné účely.

 6. Odberateľ uplatnením objednávky u dodávateľa vyhlasuje, že sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami a súhlasí s nimi.Vytvorte si konto

Získate:
 • prehľad o stave objednávky
 • prístup k histórii objednávok

Vytvoriť konto
Formulár obsahuje chyby